Openbare onderzoeken

Bekendmaking: aanvraag van een milieuvergunning klasse 1

AQUAFIN NV, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar hebben een aanvraag ingediend voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een RWZI op Kesselsteenweg 3 Berlaar (kadastraal 1-A-193b), als volgt:

 • wijziging en uitbreiding van/door:
  • de capaciteit van het RWZI met 9.450 IE en wijzigingen op het terrein tot een afvalwaterzuiveringsinstallatie met inbegrip van het lozen van het effluentwater, voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen en/of collectoren met een zuiveringscapaciteit van 20.250 inwonersequivalenten, op basis van 60 g BZV/i.e./dag (3.6.4.3);
  • het verwijderen van de transformator van 400 kVA en uitbreiding met een transformator van 630 kVA op een andere plaats (12.2.1);
 • uitbreiding met:
  • 3 surpressoren van elk 37 kW met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 111 kW (16.3.1.1);
  • een tijdelijke bronbemaling met een opgepompt debiet van 150.000 m³ voor het eerste jaar en 50.000 m³ voor het tweede jaar (53.2.2.b);
 • wijziging door indeling van de gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening (6.4.1 – 17.3.2.1.1.1.b – 17.3.4.2.b – 17.3.6.2.b);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 3.6.4.3 - 6.4.1 - 12.2.1 - 16.3.1.1 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.4.2.b - 17.3.6.2.b - 53.2.2.b;

Zodat de inrichting voortaan zou omvatten:

 • afvalwaterzuiveringsinstallatie met inbegrip van het lozen van het effluentwater, voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen en/of collectoren met een zuiveringscapaciteit van 20.250 inwonersequivalenten, op basis van 60 g BZV/i.e./dag (3.6.4.3);
 • de opslag van 1.000 liter smeerolie en 1.200 liter afvalolie (6.4.1);
 • een transformator met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA (12.2.1);
 • 3 surpressoren van elk 37 kW met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 111 kW (16.3.1.1);
 • de opslag van 4.350 kg (5.000 liter) stookolie in een ondergrondse tank (17.3.2.1.1.1.b);
 • de opslag van 25,5 ton chemicaliën in een bovengrondse tank van 15.000 liter en in 2 IBC’s van 1 m³ (17.3.4.2.b – 17.3.6.2.b);
 • de opslag van 1.000 liter chemicaliën in kleine verpakkingen (17.4);
 • een labo gericht op de interne controle van eigen productieprocessen (24.2);
 • inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 10 kW (29.5.2.1.b);
 • een noodgroep met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 40 kW (31.1.1.b);
 • een tijdelijke bronbemaling met een opgepompt debiet van 150.000 m³ voor het eerste jaar en 50.000 m³ voor het tweede jaar (53.2.2.b);

Het dossier (VL/1/057) met alle nuttige inlichtingen ligt ter inzage op het gemeentehuis van Berlaar en dit op alle werkdagen van zondag 13 november 2016 tot en met dinsdag 13 december 2016 tijdens de openingsuren van de gemeentelijke diensten. Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden op de afdeling Ruimte, dienst Leefmilieu, Markt 2 Berlaar of telefonisch op 03.410 19 22.

Gedurende bovenvermelde periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen worden gericht en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Zonevreemde bedrijven fase 2" - BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Berlaar maakt bekend dat overeenkomstig de bepalingen van art. 2.2.14 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, een openbaar onderzoek wordt ingesteld betreffende het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Zonevreemde Bedrijven fase 2”, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 18 oktober 2016.

Dit ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Zonevreemde Bedrijven fase 2”, bestaande uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, per deelgebied een kaart  “bestaande toestand”, per deelgebied een kaart “juridische toestand” en per deelgebied een kaart “grafisch plan”, ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten, Markt 2, 2590 Berlaar en is elke werkdag raadpleegbaar van 9 tot 12.15 uur, dit van 17 november 2016 tot en met 16 januari 2017.

Eventuele bezwaren of opmerkingen worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek per beveiligde zending toegestuurd aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Markt 1, 2590 Berlaar of tijdens de openingsuren op bovenstaand adres afgegeven tegen ontvangstbewijs.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RUP Zonevreemde bedrijven - fase 2

Het gemeentebestuur brengt ter kennis aan de bevolking dat de screeningsnota in verband met het al dan niet opmaken van een plan-MER aangaande de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zonevreemde bedrijven - fase 2' en de beslissing d.d. augustus 2016 daaromtrent geraadpleegd kunnen worden op de website van de dienst MER: www.mervlaanderen.be en bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis (Markt 2).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zie ook

Markt 2
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
Meer
Alles weergeven