Belasting op het plaatsen van kermisinrichtingen op openbare plaatsen