Subsidie voor de afkoppeling van hemelwater van de riolering

Als er bij jou in de straat een gescheiden riolering aanwezig is of die in de toekomst wordt aangelegd en je jouw eigen waterafvoer hierop wenst af te stemmen door het regenwater van het afvalwater te scheiden, dan kan je hiervoor een subsidie krijgen. Deze subsidie bedraagt 75% van de gemaakte kosten met een maximumbsubsidie van 1200 euro per woning.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze premie moet je aanvraag voldoen aan volgende voorwaarden:

- Een volledig en correct ingediend aanvraagdossier (met akkoord van eigenaar).
- Minimale afkoppeling van 50% van de dakoppervlakte en verharde oppervlakte in het geval van gerioleerd gebied of de maximaal haalbare afkoppeling in het geval van een IBA.
- Het hemelwater moet in volgorde van voorkeur naar een hemelwaterinstallatie voor hergebruik, infiltratievoorzieining, kunstmatige afvoerweg voor hemelwater, oppervlaktewater of RWA-leiding afgeleid te worden.
- Een overloop moet worden aangesloten op een infiltratievoorziening, kunstmatige afvoerweg voor hemelwater, oppervlaktewater of RWA-leiding.
- Een inspectieput op privaat domein, ter hoogte van de rooilijn.
- Als het gemeentebestuur voor een project of een gebied een afkoppelingsdeskundige heeft aangeduid, ben je verplicht hiervan gebruik te maken.

Wetgeving of reglement

Meer info

Neem steeds contact op met de gemeentelijke milieudienst voor de volledige voorwaarden en eventuele recente wijzigingen aan de premies.

Stap 1:

De aanvraag moet je voor de uitvoering van de werken indienen bij het gemeentebestuur. Op het aanvraagformulier zal je minstens volgende gegevens moeten vermelden:

- naam en adres van de aanvrager en de eigenaar van de woning
- adres en kadastrale ligging van het gebouw waarvoor de installatiesubsidie wordt aangevraagd
- rekeningnummer waarop de subsidie gestort zal worden
- ontwerpplan en kostenraming van de uit te voeren werken (opgesteld door de afkoppelingsdeskundige als die werd aangeduid)
- aanwezigheid of planning van een hemelwaterinstallatie (+ aangesloten dakoppervlakte, dimensionering en hergebruikpunten)
- aanwezigheid of planning van infiltratievoorzieningen (+ aangesloten en aard (verharde) oppervlakte, type van infiltratie en dimensionering)
- verklaring op eer dat de aanvraag correct werd ingediend of verslag van de afkoppelingsdeskundige
- verklaring op eer dat het voorgelegde (door de afkoppelingsadviseur opgestelde) ontwerpplan zal worden uitgevoerd
- bijkomende goedkeuring van de (mede-)eigenaar(s) indien andere dan aanvrager
- bewijs van onkosten na uitvoering van de werken (kopie van facturen)

Bij de aanvraag wordt een grondplan van de woning toegevoegd met aanduiding van de hemelwaterput en/of infiltratievoorziening, de diverse afvoerleidingen en aansluitingspunten, ligging controleput en aanduiding van dakoppervlakte en/of verhardingen met een duidelijk onderscheid tussen de aangesloten en niet-aangesloten oppervlakten en de IBA. Je maakt hier met tekens of kleuren een onderscheid tussen het hemelwater en het afvalwater.

Stap 2:

Na de werken zal het gemeentebestuur een controle uitvoeren. Als de werken en de aanvraag werden goedgekeurd, zal het gemeentebestuur binnen een redelijke termijn overgaan tot de uitbetaling.

Verantwoordelijke dienst

Markt 2
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
09:00 - 12:15
Alles weergeven